အမေးများသောမေးခွန်းများ

Frequently Asked Questions

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဆိတ္ႏို႔ေဖာ္စပ္စာ ရွိပါသလား


ဟုတ္ကဲ့ပါရွင္။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဆိတ္နို႔ေဖာ္စပ္စာ ရွိပါတယ္ရွင္။ DG ဆိတ္နို႔ေဖာ္စပ္စာမ်ားကို နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းနွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ဥေရာပသမၼဂမွ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိခဲ့ရုံသာမက နယူးဇီလန္နိုင္ငံအစိုးရမွခ်ီးျမွင့္ေသာ Silver Fern တံဆိပ္ကို ရရွိထားတာေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ သံုးစဲြနိုင္ပါတယ္။
အကယ္၍ ကၽြန္မ၏ကေလးသည္ ႏြားနို႔နွင့္ ဓါတ္မတည့္ခဲ့ပါက ဆိတ္ႏို႔အား တိုက္ေက်ြးလို႔ ရပါသလား


ဆိတ္နို႔တြင္ ႏြားနို႔ထက္ပို၍ အစာေၾကလြယ္ျပီး ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ေစေသာ ပရုိတိန္း နည္းပါးစြာ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ကေလးမ်ားတြင္ ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ျခင္းကို (၃)ဆမွ် နည္းပါးပါတယ္ရွင္။ ႏြားနို႔တြင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ေစေသာ ပရုိတိန္း မ်ားစြာပါဝင္တာေၾကာင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္နိုင္ေခ် ပိုမ်ားပါတယ္။ အစ္မ ရဲ ႔ ကေလးအား ႏြားနို႔မႈန္႔တို္က္ေကၽြးေနခ်ိန္တြင္ ႏြားနို႔ႏွင့္ဓာတ္မတည့္ေသာလကၡဏာမ်ား (ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ဝမ္းမာျခင္း၊ အဖုအပိမ့္အနီကြက္မ်ားထျခင္း၊ေအာ့အန္ျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရပါက ဆိတ္နို႔မႈန္႔သို႔ေျပာင္းလဲ၍ တိုက္ေကၽြးဖို႔ အၾကံျပဳေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဆိတ္နို႔ေျပာင္း၍ တိုက္ေကၽြးျပီးေနာက္ ဓာတ္မတည့္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ပြားမႈ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ့နည္းသြားနို္င္ပါတယ္။ အကယ္၍ အစ္မ ရဲ ႔ ကေလးမွာ ျပင္းထန္တဲ့ဓာတ္မတည့္ျခင္းလကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေသြးဝမ္းသြားျခင္း ေတြ႕ရွိရပါက တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေသာဆရာဝန္နွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ အၾကံျပဳေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ဆိတ္ႏို႔ႏွင့္ ႏြားႏို႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္က ဘာလဲ။


ဆိတ္နို႔ႏွင့္ ႏြားနို႔၏ကြားျခားခ်က္ DG 3 ဆိတ္နို႔သည္ ႏြားနို႔အေျခခံနို႔မႈန္႔မ်ားထက္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေရးၾကီးေသာ အဓိကသဘာဝအာဟာရဓာတ္မ်ား ျမင့္မားစြာ ပါဝင္သည္။ DG 3 ဆိတ္နို႔သည္ ႏြားနို႔အေျခခံနို႔မႈန္႔မ်ားထက္ အစာေၾကလြယ္ျပီး အေရးၾကီးေသာ အဓိကသဘာဝအာဟာရဓာတ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေခ်ဖ်က္စုပ္ယူနိုင္တာေၾကာင့္ ကေလးမ်ားရဲ႕ ဝမ္းဗိုက္ကို က်န္းမာေစျပီး ဝမ္းေပ်ာ့ေစနိုင္ရုံသာမက ကယ္လ္ဆီယမ္ဓာတ္ ပိုမိုပါဝင္တာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ အရုိးနွင့္သြားမ်ား က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေစရန္လည္း အေထာက္အကူျပဳသည္။
ဆိတ္ႏို႔အာဟာရဓါတ္မ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ လံုေလာက္ပါသလား


DG ဆိတ္နို႔မႈန္႔မ်ားအား ကမာ့က်န္းမာေရး အဖဲြ႔အစည္း၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းနွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား လံုေလာက္စြာ ပါဝင္သည္။ ဆိတ္နို႕တြင္ ဦးေနွာက္ဖြံံ႔ျဖိဳးမႈနွင့္ ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ သဘာဝအာဟာရဓာတ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Nucleotides (နယူကလီရုိတိုက္ဒ္)၊ Taurine (ေတာ္ရင္း)၊ Polyamines (ေပၚလီေအမင္း) ႏွင့္ Growth Factor (ဂရုိးဖတ္စ္တာ) တို႔ပါဝင္သည္။ ဦးေႏွာက္နွင့္ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အဓိကေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဒီအိတ္ခ်္ေအ၊ ေအအာေအ၊ အိုမီဂါ (၃,၆,၉)၊ ကိုလင္း၊ ဗီတာမင္ ဘီ ၁၂ ႏွင့္ ကယ္လ္ဆီယမ္ဓာတ္မ်ားလည္း ၾကြယ္ဝစြာ ပါဝင္သည္။
DG 1၊ DG 2 ၊ DG3 ဆိတ္ႏို႔မႈန္႔မ်ား၏ ကြာျခားခ်က္မ်ား


DG 1,DG 2 ႏွင့္ DG 3 ဆိတ္နို႔မႈန္႔မ်ား၏ ကြာျခားခ်က္မ်ား ကေလးမ်ား၏ အသက္အရြယ္အလိုက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားအတိုင္း DG 1,DG 2 ,DG 3 ဟူ၍ အဆင့္(၃)ဆင့္ ခဲြျခားထားသည္။ DG 1 ဆိတ္နို႔သည္ ေမြးစမွ(၆)လထိ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဆိတ္နို႔ေဖာ္စပ္စာျဖစ္သည္။ DG 2 ဆိတ္နို႔သည္ အသက္(၆)လမွ(၃)ႏွစ္ထိ ကေလးမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဆိတ္နို႔ေဖာ္စပ္စာျဖစ္သည္။ DG 3 ဆိတ္နို႔သည္ ကေလးမ်ား၏ အသက္ (၃)နွစ္ နွင့္ အထက္သာမက မိသားစုဝင္တိုင္းအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဆိတ္နို႔ေဖာ္စပ္စာျဖစ္သည္။ DG 3 တြင္ ကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးထြားဖံြ႔ျဖိဳးမႈ၊ ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဒီအိတ္ခ်္ေအ၊ေအအာေအ၊အိုမီဂါ (၃,၆,၉) ၊ ကယ္လ္ဆီယမ္၊ ပရုိတိန္း၊ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၴဳဓာတ္မ်ား ၾကြယ္ဝစြာ ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ညဏ္ရည္ထက္ျမတ္ သြက္လက္ေစပါသည္။
DG3 ဆိတ္ႏို႔က ဘယ္ႏိုင္ငံကထုတ္လုပ္တာလဲ?


DG3 ဆိတ္ႏို႔ကို နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ပါသည္။
DG3 ဆိတ္ႏို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ FDA မွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားပါသလား?


DG3 ဆိတ္နို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ FDA မွ တရားဝင္တင္သြင္းခြင့္လက္မွတ္ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲနိုင္ပါသည္။
DG3 ဆိတ္ႏု႔ိက ႏြားနုိ႔ေဖာ္စပ္စာေတြထက္ ဘာေၾကာင့္ပိုေကာင္းတာလဲ?


DG3 ဆိတ္နို႔တြင္ပါဝင္ေသာ အဆီဓာတ္ႏွင့္ အသားဓာတ္မ်ားသည္ ႏြားႏို႔ေဖာ္စပ္စာမ်ားထက္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ေျခဖ်က္စုပ္ယူနိုင္ေသာေၾကာင့္ ဦးေနွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားဖံြ႔ျဖိဳးဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အဓိကအာဟာရဓာတ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာရရွိေစပါသည္။
ကၽြန္မကေလးက မိခင္နို႔တိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဝမ္းေပ်ာ့ၿပီး ႏြားနို႔ေဖာ္စပ္စာစတိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဝမ္းမာတာ ဘာျဖစ္လို႔လဲ? DG3 ဆိတ္ႏု႔ိတိုက္ရင္ေရာ ဝမ္းမာမွာလား?


ႏြားႏို႔ေဖာ္စပ္စာက မိခင္နို႔ထက္ အစာေၾကဖို႔ပိုမိုခက္ခဲလို႔ ကေလးရဲ႕ဝမ္းက ပိုမာတာျဖစ္ပါတယ္။ DG3 ဆိတ္နို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ အဆီဓာတ္နွင့္ အသားဓာတ္မ်ားက လြယ္ကူစြာေျခဖ်က္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေပ်ာ့ေစႏုိင္ပါသည္။
ကေလးေတြအတြက္ ဆိတ္ႏို႔ေဖာ္စပ္စာဆိုတာဘာလဲ? တျခားနိုင္ငံေတြမွာေရာ သံုးစြဲၾကရဲ႕လား? စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔အညီ ထုတ္လုပ္ထားရဲ႕လား? ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရရဲ႕လား?


ဆိတ္ႏို႔ရဲ႕ အာဟာရတန္ဖိုးျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သံုးစြဲေနၾကပါၿပီ။ DG3 ဆိတ္ႏို႔ပရိုတိန္းမ်ားႏွင့္ အဆီမ်ားသည္ ႏြားႏို႔ေဖာ္စပ္စာထက္ ခႏၶာကိုယ္မွ လြယ္ကူစြာ ေခ်ဖ်က္စုပ္ယူနိုင္ပါသည္။ ဆိတ္ႏို႔တြင္ ကယ္ဆီယမ္ဓာတ္ျမင့္မားစြာပါဝင္ၿပီး အရိုးႏွင့္သြားမ်ား သန္မာေစရန္အတြက္ အကူအညီေပးပါသည္။ DG3 ကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အာဟာရေဗဒပညာရွင္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳ သံုးစြဲေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Viber
  • YouTube Social  Icon
Office Address

Pacific Healthcare (Myanmar) Co., Ltd


Unit No.516(A), 5th Floor, Hledan Center, Corner of Pyay Road and Hledan Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.

Office Hour

9:00 - 16:00 (Mon - Fri)​

Contact Info

Phone : +95 9 783 333 554​

Viber: +95 9 783 333 554

Facebook: DG Smartmom Myanmar

Email : dgsmartmom@phc.com.mm